ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Juridische verklaring

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Dentaid BeNeLux B.V.
Vestigingsadres & bezoekadres:
Lichtschip 15
3991 CP Houten
Nederland
Telefoon: 030 63 43 154
(maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur)
Fax: 030 63 43 145
E-mailadres: info@dentaid.be

Artikel 2 – Algemene informatie

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen, dossiers en productinformatie. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of
onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Artikel 3 – Persoonlijke adviezen

Wij kunnen geen medische adviezen geven per email of telefoon. U zult altijd worden doorverwezen naar uw huisarts, tandarts, mondhygiënist of organisatie die u wel kan adviseren. Onze websites zijn niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangen in geen geval een medisch consult.

Artikel 4 – Beweringen en meningen

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies, het forum en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider.

Artikel 5 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van onze websites mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bovenstaande
ondernemer. Alle foto’s en productomschrijvingen op onze websites zijn eigendom van bovenstaande ondernemer of is toestemming verleend door de eigenaar. ©

Artikel 6 – Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende deze disclaimer dan kunt u contact opnemen met bovenstaand contactgegevens.